Regulamin promocji „Poduszka za 1 zł”

§1. Definicje

 1. Promocja – akcja promocyjna prowadzona przez Organizatora pod nazwą „Poduszka za 1 zł” za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Organizator – „DOMAR” Spółka akcyjna – Wielkopolska Spółka Handlowo – Usługowa z siedzibą w Poznaniu pod adresem ul. Strzeszyńska 35/37, 60-479 Poznań, NIP: 7780022787, REGON: 004851545, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056346, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 519.078,00 zł w pełni opłacony.
 3. Uczestnik - klient zawierający za pośrednictwem Sklepu internetowego z Organizatorem umowę sprzedaży w charakterze konsumenta w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.
 4. Sklep internetowy – sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem https://szczawnicka.pl.
 5. Produkt Promocyjny - wybrany przez Organizatora produkt z oferty dostępnej w Sklepie internetowym, który w ramach Promocji jest dostępny do zakupu w obniżonej cenie za 1,00 zł brutto.
 6. Towar – rzeczy oferowane do sprzedaży w Sklepie internetowym.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Promocja rozpoczyna się w dniu 12.04.2024r i trwa do dnia 31.07.2024r lub do wyczerpania zapasów.
 2. Promocja organizowana jest za pośrednictwem Sklepu internetowego i dotyczy wyłącznie umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 3. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Udział w Promocji oznacza jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§3. Warunki uczestnictwa w promocji

 1. Skorzystanie z Promocji następuje poprzez złożenie przez Uczestnika zamówienia na jeden z Towarów z listy objętych Promocją (Lista produktów), a następnie dodanie do zamówienia jednego z Produktów Promocyjnych.
 2. Po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1 cena Produktu Promocyjnego zostanie obniżona do 1,00 zł brutto. Ze względów technicznych dotyczących oprogramowania Sklepu internetowego, pod dodaniu Produktu Promocyjnego do koszyka, Uczestnikowi zostanie przedstawione zamówienie obejmujące Towar oraz Produkt Promocyjny w cenie zakupu równej cenie Towaru. Na dokumencie sprzedaży (paragon, faktura VAT) zostanie uwzględniona odrębnie cena Produktu Promocyjnego w kwocie 1,00 zł brutto.
 3. Organizator zastrzega, iż w czasie trwania akcji promocyjnej ceny Towarów mogą̨ ulec zmianie.
 4. Uczestnik może w jednym zamówieniu otrzymać wyłącznie jeden Produkt Promocyjny. W przypadku wyboru w jednym zamówieniu więcej niż jednej sztuki Towaru objętego Promocją i odpowiednio większej ilości Produktów Promocyjnych, zostanie obniżona wyłącznie cena jednego Produktu Promocyjnego.
 5. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami lub rabatami obowiązującymi u Organizatora.
 6. Produktu Promocyjnego nie można wymienić na inny lub na ekwiwalent pieniężny.
 7. Uczestnik otrzyma Produkt Promocyjny wraz z zamówieniem, którego dotyczy zakup.
 8. W razie odstąpienia przez Uczestnika od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego, w całości lub części powodującego utratę uprawnienia do skorzystania z Promocji, Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu otrzymanego Produktu Promocyjnego lub otrzymanego rabatu obniżającego cenę Produktu Promocyjnego do kwoty 1,00 zł brutto. W przypadku gdy klient nie zwróci Produktu Promocyjnego  terminie 30 dni od dnia odstąpienia, Organizator uprawniony jest do żądania zapłaty przez klienta pełnej ceny Produktu Promocyjnego tj. zwrotu otrzymanego rabatu. Należność za Produkt Promocyjny może być potrącana ze zwracanej Uczestnikowi kwoty w ramach odstąpienia od umowy sprzedaży.

§4. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail e-sklep@domar24.pl.
 2. Reklamacja podlega zgłoszeniu w terminie 14 dni od wystąpienia zdarzenia stanowiącego przyczynę reklamacji.
 3. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis przyczyny złożenia reklamacji, datę jej wystąpienia oraz oznaczenie składającego reklamację (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej).
 4. Organizator dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Organizatora. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator zawiadomi składającego reklamację drogą elektroniczną lub pisemnie na adres podany w zgłoszeniu.
 5. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 3 lub zostały złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2.

§5. Dane osobowe

 1. Administratorem Danych osobowych uczestników Promocji jest Organizator, tj. „DOMAR” Spółka akcyjna – Wielkopolska Spółka Handlowo – Usługowa z siedzibą w Poznaniu pod adresem ul. Strzeszyńska 35/37, 60-479 Poznań, NIP: 7780022787, REGON: 004851545, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056346, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 519.078,00 zł w pełni opłacony.
 2. Dane uczestników Promocji będą przetwarzane w ramach uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Promocji.
 3. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia danych, zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z art. 15-21 RODO. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Uczestnik ma prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jego danych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Promocji.

§6. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.04.2024r. i dostępny jest w Sklepie internetowym oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako: 
  a) zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizacje przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki  Organizatora i Uczestników Promocji;
  b) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi, organizacyjnymi lub technologicznymi. 
 3. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu w Sklepie internetowym. Zmian Regulaminu nie stosuje się do Uczestników biorących udział w Promocji przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.
 4. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami dotyczące Promocje będą̨ rozstrzygane zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.